Логистика
Същност на логистиката

Логистика е наука е съвкупност от планиране, управление, организиране и контрол на материали и хора. Нейната основна задача е оптималната организация на процеси, което да направи транспорта и доставката възможно най-ефективни.

Логистика – Значение и приложение

Логистика се прилага в няколко направления: стопанството, инженерната наука, информационните технологии, военното дело, пласмента и индустриалните предприятия.
В модерния комерсиален свят, когато конкуренцията е изключително силна, логистиката придобива все по-голямо и важно значение. Влияние има най-вече крайната цена, която даден продукт има на дадено място и време, което прави науката важна за оцеляването и развитието на даден бизнес.

Сведените до минимум разходи осигуряват на компаниите конкурентни предимства пред тези, които подценяват ролята на логистиката и не инвестират в нея.